آدرس:
رشت – کیلومتر 5 جاده تهران – جنب پمپ بنزین دولت آباد – خیابان صنایع – شرکت اندیشه شمال
تلفن تماس با شرکت :
981333690089+
981333690091+
981333690213+
فکس :
981333690177+
پست الکترونیک شرکت :
andishe.shomal90@gmail.com